За клиенти

Приемане на хладилни агенти за обезвреждане

2024-02-28


Националното и европейското законодателство забраняват производство, внос, износ, пускане на пазара и използване на вещества, които нарушават озоновия слой, както и на продукти и съоръжения, използващи, съдържащи или изработени с вещества, които нарушават озоновия слой и целят предотвратяване и минимизиране на емисиите на фуорирани парникови газове. Контролираните вещества (хладилни агенти - R11, R12, R13, R22 и други, халон, тетрахлорметан, метилбромид и др.) са изброени в Приложенията на ПМС № 254 от 1999 г. и Регламент (ЕО) 1005/2009 г. и Регламент (ЕО) 842/2006.

От 01.01.2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

БалБок Инженеринг АД извършва всички дейности от приемането до обезвреждането на тези вещества (отпадъци с код 14 06 01* „Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC” и 16 05 04* „Газове в съдове под налягане (вкл. халони), съдържащи опасни вещества”).

Ако желаете да сключите договор за обезвреждане на фреон 22 или други контролирани вещества, моля да попълните и изпратите Запитване за цена и Информационна карта за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове.