Новини

Екип на БалБок Инженеринг извърши почистване в "Монтюпе"

2024-01-26


На 30 септември 2012, екип на „БалБок Инженеринг“ извърши почистване на кула за промиване на амин, част от производствения цикъл на „Монтюпе“ ЕООД - Русе.

Операцията беше сложна, свързана с детайлно планиране и точно определено време. Екипът започна работа в 3 часа сутринта и приключи в 3 часа след обяд.

Почистването включваше:

  • Изваждане на пълнежа, който осигурява по-голяма контактна повърхност за по-доброто улавяне на аминовите пари при преминаването им през кулата.
  • Измиване на вътрешността на кулата със силна водна струя и с пароструйка.
  • Изпомпване на течната фаза от дъното.
  • Неколкократно разбиване с водна струя на утайката, изпомпване на течната фаза и ръчно изгребване на твърдата утайка.
  • Извозване на образуваните отпадъци за последващо третиране.

Спазени бяха правилата за безопасна работа и използвани подходящи лични предпазни средства.


Амините с ниско молекулярно тегло са токсични и някои от тях лесно се абсорбират през кожата.

Използваната сярна киселина за отстраняване на амините е високо корозивна и причинява изгаряне при попадане върху кожата. Парите й са токсични при вдишване.Запознайте се с професионалистите

Може би си спомняте, че в периода 29 април-03 май 2011 г., екип на БалБок Инженеринг предотврати сериозен екологичен проблем на територията на Стара Загора, очакващ своето решение от години. На площадката на “Агробиохим” беше източена и почистена изоставена ръждясала цистерна, съдържаща силно токсичен ацетонцианхидрин.

Проблемът беше отстранен на три етапа:

  • Източване на негодния за употреба препарат
  • Изгребване на твърдата фаза
  • Почистване на цистерната

 

Допълнителен проблем представляваше изключително тесният отвор на цистерната, през който трябваше да влизат хората от екипа за да извършват почистването. Екипът работеше в защитни костюми и с дихателни апарати.

На площадката присъстваха наблюдатели и контролни органи на ПБЗН, РИОСВ, РПУ и РСЗ - Стара Загора. Мобилната лаборатория на гражданска защита не отчете отделяне на каквито и да било вредни емисии в компонентите на околната среда.

Предварително третиран и преопакован, ацетонцианхидринът беше извозен за временно съхранение на площадката на БалБок в Стара Загора и при спазени всички изисквания за превозване на опасни товари по шосе изнесен в Германия за обезвреждане.

Какво представлява ацетонцианхидринът?

Ацетонцианхидринът е безцветна, възпламенима течност, която е силно токсична при вдишване или контакт с кожата. Излагането на парни концентрации по-високи от 50 ppm за 30 минути, а също и директен контакт с кожата, води до цианиден-тип отравяне и нужда от спешна медицинска помощ.

fake watches uk