Новини

Семинар "ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ДОБРИ ПРАКТИКИ И ОПИТ"

2024-01-26


На 24.09.2013 г. в София се проведе еднодневен семинар на тема "ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ДОБРИ ПРАКТИКИ И ОПИТ".

Семинарът беше открит от г-жа Галина Симеонова, изпълнителен директор на ПУДООС. Лектори на семинара бяха представители на МОСВ, дирекция "УООП", ПУДООС, български и чужди експерти, които представиха опита в Швейцария, Австрия, Полша и България в управлението на опасни битови отпадъци.

Програмата на събитието можете да намерите тук: http://www.balbok.com/upload/document/20130923-FINAL_Programa_variantWEB.pdf

Семинарът представи възможностите за управление на опасните битови отпадъци по начин, който ще помогне на общините да идентифицират проблема и активно да търсят решения. Отзовалите се общини и проявилите най-голям интерес по време на събитието ще бъдат стартовата група, върху която ще бъде извършена класификацията по посочени в заданието на проекта показатели за включване при изпълнение на основната фаза на проекта – изграждане на пилотни центрове.

Семинарът е част от Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци” в рамките на подписаното Междуправителствено Споразумение между правителството на Р България и Швейцарската конфедерация по българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът има за цел намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци чрез създаването на национален механизъм с класификация по типове общини и чрез предоставяне на методическа помощ за общините от всяка категория, както и чрез създаване на работеща система за управление на опасните битови отпадъци от общините във всяка отделна категория.

   

 


cartier replica