Продукти и услуги

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община

2023-01-07


Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата. Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

 • Живак и живаксъдържащи уреди
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт. Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт. Местата на Мобилния събирателен пункт са посочени в Графика.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство в София позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор. Приемането на обаждания от оператор и събирането на отпадъци се извършва в работни дни от 9.00 - 18.00 ч.

Очакваме ви!


КАКВО ДА ПРАВИМ С ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДОМОВЕТЕ СИ

Ако във вашата аптечка има стар живачен термометър и по невнимание го счупите, възможно най-бързо поръсете със сяра на прах мястото, внимателно съберете капчиците живак в стъклено шишенце и го затворете. Запомнете! Най-токсични са парите на живака.

Периодично преглеждайте и отделяйте лекарствата, които са с изтекъл срок на годност. На техните опаковки няма поставени символи на опасност, но не употребявайте стари лекарства. Те са опасни за вашето здраве!
Предайте ги в Мобилния събирателен пункт!

КАК ДА ГИ ПОЗНАЕМ

Опасните материали в бита могат да бъдат в най-различни продукти – битова и строителна химия, технически материали, почистващи средства, препарати за борба с вредители и др.

Ако на опаковките има някой от СИМВОЛИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, след употреба, отделете опаковките, заедно с остатъка от продукта и предайте отпадъците за обезвреждане.

В МОБИЛНИТЕ ПУНКТОВЕ МОЖЕТЕ
ДА ПРЕДАДЕТЕ

 1. Лекарства с изтекъл срок на годност
 2. Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак
 3. Лакове и бояджийски материали, разтворители
 4. Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.
 5. Домакински препарати / битова химия
 6. Фотографски материали
 7. Киселини / основи
 8. Мастила
 9. Празни опаковки, обозначени със символите за опасност
 10. Препарати за растителна защита и борба с вредители

 

МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ НИ

Когато предавате опасни отпадъци за нас е важно да се информираме какво съдържат те. Например, дали има живак или живачни термометри, ампули, прекъсвачи и др. Предавате ли киселини или основи? Предавате ли аерозоли? Има ли неизвестни вещества  - твърди или течни?

Така ще ни помогнете за правилното им сортиране и тяхното разделно събиране на място!


От 2014 година моделът на системата се прилага освен в Столична община - в община Пловдив, община Шумен и община Сливен. 34 общини от страната потвърдиха своя интерес. Прилагането на Системата в Столична община през 2012, 2013 и 2014 година доказва нейната ефективност и жизнеспособност, а именно броят на домакинствата, които се възползват трайно се увеличава. Количествата опасни битови отпадъци, които са събрани в рамките на Системата за този период достигна 5473 кг.

Информация за прилагането на Системата в страната, както и за предстоящите Мобилни пунктове през 2015 година, ще намерите в раздел:

„Продукти и услуги“ / „Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата“.За прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен на 16 декември 2014 г. в София.

Вижте още: "За БалБок" / "БалБок е Иновативно предприятие на годината за 2014"