За БалБок

История

2024-02-06


БалБок® Инженеринг АД е акционерно дружество, създадено с цел внедряване на най-добрите световни практики по управление на отпадъците и разработване на нови методи и технологии за третиране на отпадъци.

От 2011 г. досега БалБок неизменно присъства в селекцията на Европейските Бизнес Награди, които всяка година открояват най-ярките представители на европейския бизнес, на базата на способността им да демонстрират - иновативност, бизнес съвършенство и устойчиво развитие.


Мисията на БалБок е защита и предотвратяване замърсяването на околната среда по безопасен и икономически ефективен начин. Това, което отличава компанията е страстта за добре свършена работа, заедно със стриктното спазване на правилата и законодателството.

За над двадесетте години от учредяването си, дружеството е създало една успешна Интегрирана система за третиране на генерираните на територията на България отпадъци, която включва следните специализирани звена:

  • площадки за предварително третиране;
  • площадки и съоръжения за депониране;
  • съоръжения за изгаряне на твърди и течни опасни отпадъци;
  • съоръжения за изгаряне на газове; 
  • съоръжения за обезвреждане на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили;
  • съоръжения за рециклиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване;
  • съоръжения за рециклиране на излезли от употреба живаксъдържащи лампи;
  • съоръжения за рециклиране на живак и живаксъдържащи батерии, компоненти, термометри и др.
  • съоръжения за третиране на озоноразрушаващи и парникови газове.

 

Така за всеки вид предадени отпадъци, генераторите получават не само документи, но и сигурност, че отпадъците им са третирани съгласно изискванията на европейското и национално законодателство и научните постижения в областта на управлението на отпадъците, опазването на околната среда и устойчивото развитие. Разработената от БалБок Инженеринг АД автоматизирана информационна система за отпадъците, позволява проследяване движението на всяка партида приети за третиране отпадъци и гарантира издаването на сертификати за оползотворяване/обезвреждане.