За БалБок

Обезвреждане и оползотворяване на производствени и опасни отпадъци

2024-02-06


Обезвреждане/Оползотворяване

БалБок Инженеринг АД извършва за своите клиенти в България зелена услуга за събиране и транспортиране, третиране с физични и химични методи на място и на собствени площадки, преопаковане, предварително третиране и обезвреждане и оползотворяване, в т.ч. рециклиране, както и временно и постоянно съхранение на различни видове отпадъци.

По този начин подпомагаме предприятията и общините в техните усилия за осигуряване на здраве и безопасност при работа, предотвратяване на инциденти, изпълнение на ангажиментите им по Закона за управление на отпадъците и за получаване и поддържане на системи управление на качеството и на околна среда в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 

Дейностите се извършват при спазване на най-съвременните технологии и подходи за опазване на околната среда и при стриктно спазване на екологичното законодателство.

Някои от най-често генерираните опасни отпадъци са:

  • органични и неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества;
  • отпадъци, съдържащи цианиди – соли, утайки, бракувани материали и др.;
  • отработени сорбенти, филтри, предпазни облекла, замърсени опаковки и др.;
  • бои и лакове, разредители, утайки от регенериране на бои и лакове;
  • утайки от пречистване на мястото на образуване;
  • отпадъци, съдържащи живак - термометри, лампи, изправители, живак и живачни съединения и др.
  • отпадъци от ателиета за химическо чистене, съдържащи остатъци от разтворители

БалБок Инженеринг АД извършва анализи на получените от клиентите отпадъци, както и на получените в резултат на операциите по третиране и обезвреждане отпадъци в собствена, съвременна и модерно оборудвана лаборатория. Повече за Централната химическа лаборатория и предлаганите от нея услуги можете да научите тук: http://lab.balbok.com

Вижте още: „Управление на отпадъци“ / „Обезвреждане/Оползотворяване“

Копие на разрешението за дейности с отпадъци на дружеството, както и повече информация за сключване на договори и подаване на заявки за предаване на отпадъци можете да намерите в раздел "За клиенти" / "Разрешение за дейности с отпадъци".


Управление на специфични групи отпадъци

Негодни за употреба пестициди

БалБок Инженеринг АД предлага екологосъобразен подход за елиминиране на риска за околната среда, създаван от неправилно съхранявани агрохимически отпадъци (негодни и забранени за употреба пестициди), състоящ се от: събиране на отпадъци и замърсени опаковки, обезвреждане на територията на България и извън нея, очистване и саниране на освободените складове и замърсените околоскладови пространства.

Технологията 6ST, разработена от нас и използвана при обезвреждането на над 6000 куб.метра негодни и забранени пестициди в България, е успешно представена на седмото и осмото издание на International HCH and Pesticides Forum.

Технологията има 6 стъпки и се основава на характеристиките на контейнер Б-Б куб®.

Тя се състои в запълване на доведени до твърдо агрегатно състояние отпадъци в стоманобетонови контейнери “Б-Б куб”, които се разполагат на открито. Площадката за разполагане на запълнените и запечатани контейнери “Б-Б куб” може да бъде непосредствено на територията на старите складове или на друго място, определено съгласно нормативната уредба.

БалБок Инженеринг АД също така преопакова, транспортира и временно съхранява негодни за употреба пестициди за обезвреждане извън територията на страната. При този вариант освободените складове и замърсените околоскладови пространства се санират съгласно разработената от БалБок методика за саниране.

Вижте още: „Управление на отпадъци“ / „Негодни за употреба пестициди“


Отпадъци съдържащи ПХБ

Полихлорираните бифенили принадлежат към групата на халогенираните ароматни въглеводороди и се причисляват към така наречените устойчиви органични замърсители (заедно с други съединения като диоксини, фурани, ДДТ и др.), чието идентифициране и елиминиране се провежда в световен мащаб съгласно Стокхолмската конвенция.

Полихлорираните бифенили не се биоразграждат и представляват опасност за хората и за околната среда. Те са биоакумулативни относно флората и фауната и могат да се пренасят на големи разстояния, далеч от местата на тяхното производство и използване. В човешкото тяло проникват през кожата, храносмилателната система или чрез вдишване.

БалБок® Инженеринг АД извършва събиране, препакетиране, транспортиране и обезвреждане на оборудване, съдържащо ПХБ.

За обезвредените количества отпадъци, съдържащи ПХБ издаваме Сертификат за обезвреждане.

Все още имате възможност да предадете притежаваното от Вас оборудване, съдържащо ПХБ, за обезвреждане при спазване изискванията на Стокхолмската конвенция.

Вижте още: „Управление на отпадъци“ / „Отпадъци съдържащи ПХБ“

За сключване на договор за предаване и приемане за третиране на отпадъци се отправя писмено запитване. Повече информация - в раздел "За клиенти" / "Информация за сключване на договор/формуляри".


Електронно и електрическо оборудване и газоразрядни лампи

Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г., Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г, в сила от 01.07.2006 г.), поставя редица изисквания не само към генераторите на излезли от употреба лампи и други видове електрическо и електронно оборудване, но и към техните производители и вносители.

За производителите и вносителите на уреди и съоръжения, попадащи в обхвата на цитираната Наредба, предлагаме разработване и прилагане на индивидуални програми за изпълнение на задълженията им по нея. Това е един алтернативен вариант на включването в колективна система, каквато са организациите по оползотворяване. Предлагаме и консултации на дружествата по изпълнението на задълженията им по Наредбата.

БалБок Инженеринг АД има сключени договори с всички организации по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване за събиране и оползотворяване на излязло от употреба оборудване и за обезвреждане на опасните компоненти от него.

Изградената от БалБок Система за събиране на живаксъдържащи лампи и други видове излязло от употреба електрическо и електронно оборудване функционира от 2003 г. на територията на цялата страна. Предаването и приемането на отпадъците се извършва съгласно изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци и Закона за управление на отпадъците по заявка от притежателя на отпадъците или от организация по оползотворяване. Повече информация - в раздел "За клиенти".

“Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” (ИУЕЕО) е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

Категории електрическо и електронно оборудване

1. Големи домакински уреди

2. Малки домакински уреди

3. Информационно и телекомуникационно оборудване

4. Потребителски уреди

5. Осветителни тела

6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване)

7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт

8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи)

9. Уреди за мониторинг и контрол

10. Автомати

Вижте още: „Управление на отпадъци“ / „Електронно и електрическо оборудване и газоразрядни лампи“


Вещества, които нарушават озоновия слой. Флуорирани парникови газове.

Националното и европейското законодателство забраняват производство, внос, износ, пускане на пазара и използване на вещества, които нарушават озоновия слой, както и на продукти и съоръжения, използващи, съдържащи или изработени с вещества, които нарушават озоновия слой и целят предотвратяване и минимизиране на емисиите на фуорирани парникови газове. Контролираните вещества (хладилни агенти - R11, R12, R13 и други, халон, тетрахлорметан, метилбромид и др.) са изброени в Приложенията на ПМС № 254 от 1999 г. и Регламент (ЕО) 1005/2009 г. и Регламент (ЕО) 842/2006.

Съществуват строги изисквания за условията и реда за пускане на пазара, използване, събиране и съхраняване, рециклиране, регенериране и обезвреждане на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващите вещества. Усилията са насочени към предотвратяване на нерегламентирани действия с тези вещества, включително тяхното изпускане в атмосферата.

БалБок Инженеринг АД извършва дейностите събиране, транспортиране, преопаковане и съхраняване до обезвреждане или оползотворяване на отпадъци с код 14 06 01* „Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC” и 16 05 04* „Газове в съдове под налягане (вкл. халони), съдържащи опасни вещества”.
Персоналът на БалБок Инженеринг АД притежава сертификати за извличане на флуорирани парникови газове от хладилни и климатични инсталации и термопомпи.

Вижте още: „Управление на отпадъци“ / „Вещества нарушаващи озоновия слой“

Ако желаете да предадете за обезвреждане контролирани вещества, моля да попълните и изпратите Запитване за цена и Информационна карта за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Образец на формулярите ще намерите в Раздел „За клиенти” / "Информация за сключване на договор / формуляри".


Радиоактивни отпадъци

БалБок Инженеринг АД постави началото в управлението на радиоактивните отпадъци в България и притежава богат опит в тази област. Част от големите ни проекти са описани тук.

СТОМАНОБЕТОНЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ И ПРЕРАБОТЕНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Контейнерът, предназначен за транспортиране и съхраняване на опасни и радиоактивни отпадъци е със запазена търговска марка Б-Б куб®, собственост на БалБок. Контейнер Б-Б куб® е в редовно производство и експлоатация. Контейнерът Б-Б куб® е на световно ниво по показатели и характеристики и е докладван на Международния симпозиум по РАО - WM'93 в Tucson, щата Аризона, САЩ.

Като съоръжение за съхранение на радиоактивни отпадъци контейнер Б-Б куб® е лицензиран и е в експлоатация в ядрени съоръжения в България и Украйна.

ХРАНИЛИЩЕ ЗА ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Хранилището за източници на йонизиращи лъчения е проектирано и изработено на основата на контейнер Б-Б куб®. Представлява мобилно съоръжение, осигуряващо защита срещу неправомерен достъп и лъчезащита при TI до 15 и е оборудвано с радиометър, който отчита във всеки момент мощността на експозицията от външната страна на съоръженията.

Два сейфа тип Б-Б куб® са в експлоатация на Летище София от 1996 година.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Технологията е за преработка чрез циментиране на течните РАО, които се получават при експлоатацията на ядрени съоръжения. Разработена е през 1992 г. и е защитена с патент. Докладвана е на Международния симпозиум по РАО - WM'93 в Tucson, щата Аризона, САЩ през 1993 г.

ПРОЕКТИ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РАО, ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РАО И НЕСТАНДАРНОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЯХ

За нуждите на АЕЦ "Козлодуй" е създаден, докладван и приет на експертен съвет цялостен проект, който обхваща документация за нестандартното оборудване и инженерните съоръжения. Период на проектиране 1992-1993 г.

За нуждите на Хмелницката АЕЦ е проектирано, изработено и доставено нестандартното оборудване за преработка на РАО, контейнери "Б-Б куб" и техническа обосновка на безопасността, представена пред надзорния орган на Украйна в областта на атомната енергия. Период на изпълнение: януари 1995г.- юли 1995г.

АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАО

Автоматизираната информационна система е разработена и внедрена през 1994 г. за управление на РАО в АЕЦ "Козлодуй". Системата обхваща целия жизнен цикъл на получаваните, преработвани и съхранявани РАО в Централата. Системата е докладвана на Международния симпозиум по РАО - WM'94 Tucson, щата Аризона, САЩ през 1994 г.

Осъвременена и адаптирана Автоматизираната информационна система за управление на РАО е внедрена в Хмелницката АЕЦ през 1995 г.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР И ОЦЕНКА НА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РАО

Представлява теоретична разработка, която обхваща критериите за оценка на показателите на всяка бариера, която е включена в многобариерната защита на околната среда от радиоактивните отпадъци.

Разработката е представена на Международен симпозиум по погребване на РАО в Киев, Украйна през 1994 г. и на Международно съвещание по управление на РАО от реактори тип ВВЕР, организирано от МААЕ в Москва, Русия през 1995 г.

СБОРНИК ОТ МЕТОДИКИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАО, ПРЕРАБОТЕНИ ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЦИМЕНТИРАНЕ

Сборникът обхваща всички показатели и методиките за тяхното определяне, по които следва да се окачествява и приема за съхраняване крайния продукт, получен след циментиране на течните РАО. Сборникът е разработен и приет на експертен съвет през 1994г.

ХРАНИЛИЩЕ ОТ МОДУЛЕН ТИП ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЯВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И МЕТОД ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО МУ

Разработката е заявена за патент. Концепцията в разработката е приета, лицензирана и внедрена на промплощадката на АЕЦ "Козлодуй" и в Хмелницката АЕЦ - Украйна.

Начало на запълване на контейнерите с РАО и тяхното разполагане за съхраняване - месец септември 1994 година.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" - ПРОЕКТ `92

Проект '92 се отнася до нова организация и управление на АЕЦ "Козлодуй". Разработен е в три части до ниво длъжностни характеристики на ръководния персонал. Организацията, предлагана в Проект '92 се отнася и до шестте блока на АЕЦ "Козлодуй". В Проект '92 изцяло е залегнала идеята да се осъществи такава политика на АЕЦ "Козлодуй", която да постигне висок стандарт в безопасно и икономично експлоатиране на ядрените й съоръжения; политика, която да обхваща всичките й дейности и да включва осигуряване на качеството, прилагайки съответните национални и международни нормативни актове, препоръки и указания. Този проект постави началото на реформирането на АЕЦ "Козлодуй" съгласно съвременните изисквания.

Вижте още: „Управление на отпадъци“ / „Радиоактивни отпадъци“