За БалБок

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

2021-07-08


Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.


Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт.

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Разположението на Мобилния събирателен пункт е съгласно График, съгласуван със Столична община.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

Предаването е безплатно. Очакваме ви!


Системата е иновативна услуга, която гарантира спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците. През 2011 г. от БалБок Инженеринг АД е разработен модел на Система за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани в бита. Прилагането на модела на Системата стартира през януари 2012 г. Пилотният проект със Столична община е началото на изграждане на Системата.

През 2013 година в рамките на българо-швейцарското споразумение за сътрудничество се разработи предпроектно проучване по Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци”, в което се заложиха параметрите на Системата в национален мащаб.

През 2014 година моделът на системата се внедри окончателно в Столична община, община Пловдив, община Шумен и община Сливен. 34 общини от страната потвърдиха своя интерес за внедряване на системата при тях. Чрез прилагане на Системата в Столична община през 2012, 2013 и 2014 година се доказа нейната ефективност и жизнеспособност, а именно броят на домакинствата, които участват в нея трайно се увеличава. Количествата опасни битови отпадъци, които са събрани в рамките на Системата за този период достигна 5473 кг.

Приложеният в България иновативен подход при Системата за събиране на опасни битови отпадъци е сортиране на отпадъците по видове и по кодове съгласно нормативно установената класификация на отпадъците в момента на приемането им, с което събраните данни могат директно да се интегрират в общата отчетност по отпадъците и в статистиката по отпадъците.

Прилагането на Системата гарантира отделянето на опасните от общия поток битови отпадъци и значително намалява риска за здравето на хората, риска от инциденти, нарушаване организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.

 

Подробна информация и материали за прилагането на Системата ще намерите в раздел

"Продукти и услуги" / "Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община" и

"Продукти и услуги" / "Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата".