За БалБок

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

2023-01-09


Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е иновативна услуга, която осигурява спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците, като гарантира високо ниво на третиране на събраните отпадъци при изключително ниски инвестиции от страна на общините в България. Системата е отличена в област "Зелена иновация" в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, 2014.


През 2011 г. в БалБок Инженеринг АД - лидер в областта на третиране на опасни отпадъци в България - разработи модел на Система за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани в бита. Прилагането стартира в началото на следващата година с пилотния проект на дружеството и Столична община. В 2014 г., с присъединяването на общини от страната, се положиха основите на Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. В момента тя обхваща над 30 общини и половината от населението на България.

Системата гарантира отделянето на опасните от общия поток битови отпадъци и има пряк ефект върху намаляване на риска за здравето на хората, риска от инциденти в населените места и при дейностите по събиране и третиране на отпадъците. С отделянето на опасните компоненти се подобрява и оползотворяването на рециклириуемите фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси, което е ключово в развиването на ресурсния потенциал на отпадъците и оттук връщането им като суровини в производството.


Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно в Мобилен събирателен пункт. Разположението на мобилните пунктове е съгласно утвърден график за текущата година – един общ за Националната система (с линк към локациите), който включва всички, присъединили се общини от страната; и един отделен за Столична община.

Пунктовете се посещават както от хора, които предават опасните отпадъци от домовете си, така и от еко клубове на училища или просто граждани, които се интересуват от Системата.

Гражданите на Столична община имат още една възможност - посещение на посочен от тях адрес, по заявка.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.


Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Подробна информация и материали за прилагането на Системата ще намерите в раздел

"Продукти и услуги" / "Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община" и

"Продукти и услуги" / "Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата".