За БалБок

Централна химическа лаборатория

2024-02-06


Централната  химическа лаборатория на „БалБок Инженеринг“ АД се намира на територията на Центъра за развитие на екологичната инфраструктура в град Стара Загора. Това е първата специализирана лаборатория за охарактеризиране и изпитване на отпадъци с неизвестен състав и произход, както и на отпадъци и отпадни продукти от бита, промишлеността и селското стопанство.


Лабораторията е създадена и оборудвана като резултат от реализиран проект „Еко – иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“.

Основната дейност в Централната химическа лаборатория  е провеждане на  химични анализи по класически и съвременни високотехнологични методи – хроматографски, оптико – емисионни и спектрални,  както и целия процес по пробовземане и подготовка на пробите.

Високо технологичното оборудване на лабораторията дава  много добри възможности за извършване  на научно-изследователска работа за разработване на нови технологии за третиране на опасни отпадъци.

Централната химическа лаборатория се състои от три сектора:

- пробоподготовка и физикохимични изследвания;

- аналитична дейност;

- инструментален анализ.

При оборудването и избора на обзавеждане са взети предвид спецификата на работа и изискванията на Добрата Лабораторна Практика. Във всички помещения са положени  химически устойчиви настилки, което дава възможност за постигане на отлична хигиена. Осъществява се постоянен мониторинг на температурата и влажността в лабораторията.

Лабораторните химикали, консумативи и референтни материали са осигурени от водещи производители, придружени от необходимите сертификати.


Лабораторията работи в следните аналитични направления:

  • Изследване на отпадъци от производството и потреблението – токсични вещества, биологично активни вещества, микрокомпоненти;
  • Изследване на почви, утайки и препарати за растителна защита – пробоподготовка , анализ на физични и физико-химични показатели, състав и качество на почвите, утайки, седименти и др;.
  • Изследване на води - питейни, повърхностни, от сладководни и морски басейни, плувни басейни, лед;
  • Изследване на храни от растителен произход за съдържание на пестициди.

Централната химическа лаборатория разполага с богата база от стандартизирани методи – БДС, EN, ISO, prEN, ENV, ASTM, DIN, ГОСТ и други. Всички изпитвания в лабораторията се извършват на база действащи нормативни документи за техническите изисквания и методите за изпитване.

Екипът от специалисти на ЦХЛ е внимателно подбран и притежава необходимите знания и опит за постигане на отлични резултати в лабораторната практика.

 

От нашите услуги могат да се възползват:

генератори и притежатели на отпадъци;

екологични организации;

общини;

регионални сдружения на общини;

селскостопански предприятия;

фирми, заети с градинарство, озеленяване;

производители  на торове и подобрители;

физически лица.

 

Подробна информация ще намерите на lab.balbok.com