За БалБок

Център за професионално обучение

2023-07-19


Център за професионално обучение в „Центъра за развитие на екологичната инфраструктура - ЦХЛ“

Центърът за професионално обучение е изграден като организационно обособено звено в структурата на Центъра за развитие на екологичната инфраструктура - ЦХЛ.

Той е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и притежава Лицензия № 2015121217.

Основен предмет на дейност на Центъра за професионално обучение е осъществяване на платено професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

Дейността на Центъра  се подчинява на принципите на законосъобразност, равнопоставеност, партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местната власт, организациите на работодателите, на работниците и служителите и др.

Hot Swiss <a href="https://www.uhrenreplica.is/produkt-kategorie/schweiz/rolex/" title="rolex replica">rolex replica</a> perfect fake watches for Canada are available on this web.
2023 cheap replica watches UK with high quality are worth having.


Центърът извършва обучения по следните професии, част от професии  и специалности:

Професия  „Химик-технолог“  с трета професионално  квалификационна степен.

Специалности: „Технология на неорганични вещества“; „Технология на органични вещества“.

Професия  „Химик-оператор“  с втора професионално  квалификационна степен.

Специалности: „Технология на неорганични вещества“; „Технология на органични вещества“; „ Технология на полимерите“; „Технология на целулозата, хартията и опаковките“.

Професия „Техник-технолог по качество на храни и напитки“ трета професионално квалификационна степен.

Специалност: „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“.

Професия „Еколог“

Специалности: „Екология и опазване на околната среда“ с трета професионално квалификационна степен; „Експлоатация и съоръжения за пречистване на води“ с втора професионално  квалификационна степен.


ЦПО  организира и провежда професионални обучения,  в съответствие с нормативните изисквания:

·         Обучение за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация;

·         Обучение за придобиване на професионална квалификация  по част от професия;

·         Валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

·         Обучение чрез работа (дуално обучение). Обучението  се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между „ЦРЕИ-ЦХЛ“ ЕООД и един или няколко работодатели.

Центърът организира и провежда семинари за обучение на работещи в местната власт (зам. кметове и еколози) по проблеми, отнасящи се до тяхната работа – новости в нормативната уредба, европейски и национални програми и проекти, представяне на добри практики и др.

("Управление на отпадъци". Семинар - обучение на еколози на общини.)

Центърът осъществява професионално обучение за лица навършили 16 години, на които здравословното състояние позволява да изучават избраната професия. Входящото образователно равнище на кандидатите е завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование (основно или средно) или успешно завършен курс за ограмотяване.


ЦПО издава следните документите за завършен курс:

1.       Свидетелство за професионална квалификация /н. № 3-54/- За завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

2.       Удостоверение за професионално обучение  /н.№ 3-37/- За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.

3.       Уверение за участие в курс по образец на Центъра, в което се вписват учебното съдържание и хорариумът на курса – на завършилите квалификационен курс, но не положили успешно изпити.

4.       Свидетелство за валидиране на професионалната квалификация– когато са установени всички единици резултати от ученето, включени в ДОИ за придобиване на квалификация по професия.

5.       Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия

6.       Сертификат за обучение по ключови компетентности.

Wish you find your UK best replica breitling watches online.
Cheap Swiss omega fake watches UK with best movements are suited for men and women.

Организационната форма на обучение в Центъра е квалификационен курс.

Центърът организира и провежда курсове целогодишно в зависимост от потребностите за обучение и заявките на потребители на кадри.

Професионалното обучение се провежда с различна продължителност, интензивност и обем в съответствие с Държавните образователни изисквания  за отделните професии и специалности, в зависимост от целите на квалификацията и съгласно утвърдените учебни планове и програми, както и по заявки на възложители.

Обучението по теория се провежда в собствени зали, отговарящи на всички изисквания и оборудвани с необходимите технически средства.

Обучението по практика се провежда в собствени зали, лаборатории и производствено предприятие или наети по договор, отговарящи на всички изисквания и оборудвани с необходимите технически средства.

Химическите лаборатории на Центъра са на  най-високо европейско ниво по отношение на оборудване и обзавеждане. Високотехнологични апарати дават възможност на обучаемите да се докоснат до най-съвременните методи за анализ и изследване.

Учебната дейност по теория и практика се осъществява от опитни преподаватели,  притежаващи необходимите знания и квалификация по съответните професии и специалности. 

 

Ако проявявате интерес за обучение на работещите във вашата фирма, можете да ни намерите на адрес: Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе“ № 1 (бивш Агробиохим - ЦХЛ).

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпросите на тел. 042 656 488, моб. 0876729894 и на е-mail: center_chl@balbok.com