За БалБок

Център за професионално обучение

2016-11-16


Център за професионално обучение в „Центъра за развитие на екологичната инфраструктура - ЦХЛ“

Центърът за професионално обучение е изграден като организационно обособено звено в структурата на Центъра за развитие на екологичната инфраструктура - ЦХЛ.

Той е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и притежава Лицензия № 2015121217.

Основен предмет на дейност на Центъра за професионално обучение е осъществяване на платено професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

Дейността на Центъра  се подчинява на принципите на законосъобразност, равнопоставеност, партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местната власт, организациите на работодателите, на работниците и служителите и др.


Центърът извършва обучения по следните професии, част от професии  и специалности:

Професия  „Химик-технолог“  с трета професионално  квалификационна степен.

Специалности: „Технология на неорганични вещества“; „Технология на органични вещества“.

Професия  „Химик-оператор“  с втора професионално  квалификационна степен.

Специалности: „Технология на неорганични вещества“; „Технология на органични вещества“; „ Технология на полимерите“; „Технология на целулозата, хартията и опаковките“.

Професия „Техник-технолог по качество на храни и напитки“ трета професионално квалификационна степен.

Специалност: „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“.

Професия „Еколог“

Специалности: „Екология и опазване на околната среда“ с трета професионално квалификационна степен; „Експлоатация и съоръжения за пречистване на води“ с втора професионално  квалификационна степен.


ЦПО  организира и провежда професионални обучения,  в съответствие с нормативните изисквания:

·         Обучение за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация;

·         Обучение за придобиване на професионална квалификация  по част от професия;

·         Валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

·         Обучение чрез работа (дуално обучение). Обучението  се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между „ЦРЕИ-ЦХЛ“ ЕООД и един или няколко работодатели.

Центърът организира и провежда семинари за обучение на работещи в местната власт (зам. кметове и еколози) по проблеми, отнасящи се до тяхната работа – новости в нормативната уредба, европейски и национални програми и проекти, представяне на добри практики и др.

("Управление на отпадъци". Семинар - обучение на еколози на общини.)

Центърът осъществява професионално обучение за лица навършили 16 години, на които здравословното състояние позволява да изучават избраната професия. Входящото образователно равнище на кандидатите е завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование (основно или средно) или успешно завършен курс за ограмотяване.


ЦПО издава следните документите за завършен курс:

1.       Свидетелство за професионална квалификация /н. № 3-54/- За завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

2.       Удостоверение за професионално обучение  /н.№ 3-37/- За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.

3.       Уверение за участие в курс по образец на Центъра, в което се вписват учебното съдържание и хорариумът на курса – на завършилите квалификационен курс, но не положили успешно изпити.

4.       Свидетелство за валидиране на професионалната квалификация– когато са установени всички единици резултати от ученето, включени в ДОИ за придобиване на квалификация по професия.

5.       Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия

6.       Сертификат за обучение по ключови компетентности.

 

Организационната форма на обучение в Центъра е квалификационен курс.

Центърът организира и провежда курсове целогодишно в зависимост от потребностите за обучение и заявките на потребители на кадри.

Професионалното обучение се провежда с различна продължителност, интензивност и обем в съответствие с Държавните образователни изисквания  за отделните професии и специалности, в зависимост от целите на квалификацията и съгласно утвърдените учебни планове и програми, както и по заявки на възложители.

Обучението по теория се провежда в собствени зали, отговарящи на всички изисквания и оборудвани с необходимите технически средства.

Обучението по практика се провежда в собствени зали, лаборатории и производствено предприятие или наети по договор, отговарящи на всички изисквания и оборудвани с необходимите технически средства.

Химическите лаборатории на Центъра са на  най-високо европейско ниво по отношение на оборудване и обзавеждане. Високотехнологични апарати дават възможност на обучаемите да се докоснат до най-съвременните методи за анализ и изследване.

Учебната дейност по теория и практика се осъществява от опитни преподаватели,  притежаващи необходимите знания и квалификация по съответните професии и специалности. 

 

Ако проявявате интерес за обучение на работещите във вашата фирма, можете да ни намерите на адрес: Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе“ № 1 (бивш Агробиохим - ЦХЛ).

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпросите на тел. 042 656 488, моб. 0876729894 и на е-mail: center_chl@balbok.com