За клиенти

Валидни сертификати по ISO

2022-08-18


В БалБок Инженеринг АД е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление с обхват: управление на опасни и неопасни отпадъци (събиране, транспортиране, идентификация и анализи, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане); производство на контейнери за съхраняване и транспортиране на радиоактивни и на опасни отпадъци; консултации по опазване на околната среда и устойчиво развитие, в съответствие с изискванията на международните стандарти:

·      ISO 9001:2015 ”Системи за управление на качество”,

·      ISO 14001:2015 ”Системи за управление на околната среда”,

·      ISO45001:2018 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа”.

 

Ежегодно се извършват надзорни одити за потвърждаване функционирането на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и валидността на Сертификатите.