Управление на отпадъци

Негодни за употреба пестициди

2024-01-29


БалБок Инженеринг АД предлага екологосъобразен подход към елиминирането на риска за околната среда, създаван от неправилно съхраняваните агрохимически отпадъци (негодни и забранени за употреба пестициди), състоящ се от събиране, екологосъобразно обезвреждане на територията на България и извън нея, очистване и саниране на площадките. По този начин се елиминира риска за околната среда и здравето на хората.

Технологията на БалБок Инженеринг АД за екологосъобразно обезвреждане на агрохимически отпадъци (негодни и забранени за употреба пестициди) се  състои в запълване на доведени до твърдо агрегатно състояние отпадъци в стоманобетонови контейнери “Б-Б куб”, които се разполагат на открито. Площадката за разполагане на запълнените и запечатани контейнери “Б-Б куб” може да бъде непосредствено на територията на старите складове или на друго място, определено съгласно нормативната уредба.

Технологията се състои от 6 стъпки и се основава на характеристиките на контейнер Б-Б куб®. Над 6000 куб.метра пестициди в България са обезвредени по нашата технология. БалБок Инженеринг АД също така преопакова, транспортира и временно съхранява негодни за употреба пестициди за обезвреждане извън територията на страната. При този вариант освободените складове и замърсените околоскладови пространства се санират съгласно разработената от БалБок методика за саниране.