Управление на отпадъци

Негодни за употреба пестициди

2023-02-21


БалБок Инженеринг АД предлага екологосъобразен подход към елиминирането на риска за околната среда, създаван от неправилно съхраняваните агрохимически отпадъци (негодни и забранени за употреба пестициди), състоящ се от събиране, екологосъобразно обезвреждане на територията на България и извън нея, очистване и саниране на площадките. По този начин се елиминира риска за околната среда и здравето на хората.

Технологията на БалБок Инженеринг АД за екологосъобразно обезвреждане на агрохимически отпадъци (негодни и забранени за употреба пестициди) се  състои в запълване на доведени до твърдо агрегатно състояние отпадъци в стоманобетонови контейнери “Б-Б куб”, които се разполагат на открито. Площадката за разполагане на запълнените и запечатани контейнери “Б-Б куб” може да бъде непосредствено на територията на старите складове или на друго място, определено съгласно нормативната уредба.

Технологията се състои от 6 стъпки и се основава на характеристиките на контейнер Б-Б куб®. Над 6000 куб.метра пестициди в България са обезвредени по нашата технология. БалБок Инженеринг АД също така преопакова, транспортира и временно съхранява негодни за употреба пестициди за обезвреждане извън територията на страната. При този вариант освободените складове и замърсените околоскладови пространства се санират съгласно разработената от БалБок методика за саниране.
You can buy best 2023 panerai fake watches UK here with low price and high quality.
Do not miss the 1:1 UK perfect breitling replica watches. Place an order online and fast shipping.