Управление на отпадъци

Обезвреждане/Оползотворяване

2015-01-27


БалБок Инженеринг АД извършва събиране и транспортиране, третиране с физични и химични методи на място и на собствени площадки, преопаковане, предварително третиране и обезвреждане или рециклиране, както и временно и постоянно съхранение на различни видове отпадъци.

Някои от най-често генерираните опасни отпадъци са:

  • органични и неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества;
  • отпадъци, съдържащи цианиди – соли, утайки, бракувани материали и др.;
  • отработени сорбенти, филтри, предпазни облекла, замърсени опаковки и др.;
  • бои и лакове, разредители, утайки от регенериране на бои и лакове;
  • утайки от пречистване на мястото на образуване;
  • отпадъци, съдържащи живак - термометри, лампи, изправители, живак и живачни съединения и др.
  • отпадъци от ателиета за химическо чистене, съдържащи остатъци от разтворители

 

Копие на разрешението за дейности с отпадъци на дружеството, както и повече информация за сключване на договори и подаване на заявки за предаване на отпадъци можете да намерите в раздел "За клиенти".