Управление на отпадъци

Отпадъци съдържащи ПХБ

2023-07-19Услуги, предлагани от БалБок Инженеринг АД

БалБок® Инженеринг АД извършва събиране, препакетиране, транспортиране и обезвреждане на оборудване, съдържащо ПХБ.
За обезвредените количества отпадъци, съдържащи ПХБ издаваме Сертификат за обезвреждане.
За сключване на договор за предаване и приемане за третиране на отпадъци се отправя писмено запитване. Повече информация - в раздел "За клиенти".
 

Информация за полихлорираните бифенили и защо те изискват специално отношение

Полихлорираните бифенили намират приложение като добавка в изолационна течност в трансформатори и кондензатори заради добрите им диелектрични свойства, висока пламна температура, ниска възпламеняемост, отлични експлоатационни свойства. Те са устойчиви на окисление, на киселини, основи и други химични агенти; не образуват утайки и не отделят вода в процеса на експлоатация. ПХБ са практически неразтворими във вода, но са разтворими в минерално масло (има риск от замърсяване на минерално изолационно масло с ПХБ) и органични разтворители.
Полихлорираните бифенили принадлежат към групата на халогенираните ароматни въглеводороди и се причисляват към така наречените устойчиви органични замърсители (заедно с други съединения като диоксини, фурани, ДДТ и др.), чието идентифициране и елиминиране се провежда в световен мащаб съгласно Стокхолмската конвенция.
Полихлорираните бифенили не се биоразграждат и представляват опасност за хората и за околната среда. Те са биоакумулативни относно флората и фауната и могат да се пренасят на големи разстояния, далеч от местата на тяхното производство и използване. В човешкото тяло проникват през кожата, храносмилателната система или чрез вдишване.
Shop around. The best <a href="https://www.itorologivip.it/" title="orologi replica" >orologi replica</a> Swiss iwc fake watches UK with high quality are here. Read more details if you want.
Wish you buy UK cheap rolex replica watches from the discounted website. They are suitable for both men and women.