Управление на отпадъци

Вещества нарушаващи озоновия слой

2024-02-06


Вещества, които нарушават озоновия слой. Флуорирани парникови газове.    


Националното и европейското законодателство забраняват производство, внос, износ, пускане на пазара и използване на вещества, които нарушават озоновия слой, както и на продукти и съоръжения, използващи, съдържащи или изработени с вещества, които нарушават озоновия слой и целят предотвратяване и минимизиране на емисиите на фуорирани парникови газове. Контролираните вещества (хладилни агенти - R11, R12, R13 и други, халон, тетрахлорметан, метилбромид и др.) са изброени в Приложенията на ПМС № 254 от 1999 г. и Регламент (ЕО) 1005/2009 г. и Регламент (ЕО) 842/2006.

Съществуват строги изисквания за условията и реда за пускане на пазара, използване, събиране и съхраняване, рециклиране, регенериране и обезвреждане на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващите вещества. Усилията са насочени към предотвратяване на нерегламентирани действия с тези вещества, включително тяхното изпускане в атмосферата.

От 01.01.2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

БалБок Инженеринг АД извършва всички дейности от приемането до обезвреждането на тези вещества (отпадъци с код 14 06 01* „Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC” и 16 05 04* „Газове в съдове под налягане (вкл. халони), съдържащи опасни вещества”).

Ако желаете да сключите договор, моля да попълните и изпратите Запитване за цена. В случай че имате договор, моля да ни изпратите Заявка.

Към документите моля да приложите и Информационна карта за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове.

Формулярите се попълват с Adobe Acrobat Reader.