Продукти и услуги

Б-Б куб®

2024-01-29


В контейнер Б-Б куб® могат да се транспортират и обезвреждат (чрез постоянно съхранение):
  • ниско и среднорадиоактивни отпадъци;
  • опасни отпадъци;
  • източници на йонизиращи лъчения. 
 
Контейнерът Б-Б куб® представлява стоманобетонна конструкция, с форма на куб със страна 1950 mm, която се състои от две части - тяло и капак.
Масата на празния контейнер е 6 t, а разчетната маса на пълния контейнер е 20 t. Полезният обем на контейнера Б-Б куб® е 5 m3, съответно процентът на полезния към целия обем е 68%.
 
Контейнерът Б-Б куб® има четири куки в горните четири ъгъла на тялото за извършване на транспортно-манипулационни дейности с него и съответно има четири кутии на съответните геометрични позиции на дъното за влизане на куките. Това позволява контейнерите да се стифират един върху друг на четири реда и върху малка площ да се съхранява голям обем отпадъци.
На четирите външни стени трайно, чрез отпечатък в бетона е нанесен идентификационен номер на всеки контейнер и търговската марка Б-Б куб®, а при употребата му за радиоактивни отпадъци - знака за радиоактивност.
Контейнерът Б-Б куб® има специално външно и вътрешно покритие в зависимост от химичните свойства на отпадъците, които ще се съхраняват в него. То е алкално-, киселинно- и корозионно устойчиво.
Арматурата е цялостна /без заварки/, което осигурява необходимата корозинна устойчивост. Бетонът е проектиран и се изпълнява с комбинирано използване на активни минерални добавки, при което съответните якости на натиск нарастват от 25 до 75% /над 40 МРа на 28-я ден/, а водонепроницаемостта се повишава от 2 до 7 пъти в сравнение с обикновените бетонови смеси.
 
Всеки контейнер се придружава от паспорт, който гарантира изпълнението на разработената Програма за осигуряване на качеството при неговото производство и експлоатация.
В зависимост от технологията на запълване капакът на контейнера е без или с отвор в средата.
 
Конструкцията на контейнер Б-Б куб® позволява след запълване на вътрешния обем с отпадъци капакът да се завари и затвори плътно към тялото. Така отпадъците остават надеждно и безопасно изолирани от околната среда и населението.
 
“Б-Б куб®” е запазена търговска марка и производството му е възможно само след получаване на разрешение от страна на БалБок®.