Продукти и услуги

Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

2023-01-07


Националната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата успешно функционира в страната от 2014 г. насам и към настоящия момент покрива над 2.5 млн. жители. Тя обхваща не само разделното събиране, но и всички дейности по окончателно обезвреждане на събраните опасни битови отпадъци.

Чрез включването на общините в Системата те изпълняват задължението на кмета на общината по чл. 19, ал. 3, т. 9 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) за организиране на разделно събиране на опасни битови отпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

Ако желаете да се включите в Националната система за опасни отпадъци от домакинствата, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02/ 843 51 88.

В рамките на Националната система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата с Мобилни пунктове през 2022 година ще бъдем в общините:

Аврен, Балчик, Банско, Благоевград, Варна, Велико Търново, Гоце Делчев, Девня, Добрич, Добричка, Долни чифлик, Дряново, Дупница, Елхово, Каварна, Козлодуй, Мирково, Панагюрище, Перник, Пловдив, Правец, Раднево, Радомир, Разлог, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Тетевен, Тунджа.

За ваше удобство сме изготвили пълен График на Мобилния събирателен за 2022 г. (с линк към локациите), който включва всички общини, част от Националната система - Столична община и общините от страната. Включили сме и заявени дати, в процес на доуточняване с общините.

Изтеглете

Информационна листовка - Национална система


Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка на тел. 0700 11 750 и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт. Местата на Мобилния събирателен пункт са посочени в предварително съгласуван График.

Подробна информация за Системата на територията на Столична община ще намерите в раздел: „Продукти и услуги“ / “Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община“.


Системата е иновативна услуга, която гарантира спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците. Когато опасните отпадъци се отделят от общия поток битови отпадъци, това значително намалява риска за здравето на хората и възникване на инциденти. От друга страна, смесването им с другите отпадъци нарушава организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.


За създаването и прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен на16 декември 2014 г. в София.

Вижте още: "За БалБок" / "БалБок е Иновативно предприятие на годината за 2014"