За клиенти

Информация за сключване на договор / формуляри

2017-03-01


Уважаеми клиенти,

 
Тук можете да се запознаете с текстовете на всички договори за приемане на отпадъци, валидни от м. септември 2016 г.
· Рамков договор за предаване на отпадъци
· Договор за предаване на лабораторни химични вещества и препарати
 
В случай, че имате за предаване отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (трансформатори, кондензатори, масла и др.) моля, свържете се с нас.
Ако сте съгласни с текста на договора, който се отнася за притежаваните от Вас отпадъци, моля да го разпечатате в два екземпляра, да попълните своите данни и да го оформите с подпис и печат.
 
След получаването им по пощата на адреса на БалБок Инженеринг АД - гр. София 1504, бул. Васил Левски № 118, ние ще им дадем номер от нашия регистър на договорите, ще ги оформим и ще Ви върнем единия екземпляр.
 
Предаването и приемането на отпадъците се извършва по Заявка от Ваша страна.
В зависимост от количеството и вида на генерираните от Вас отпадъци ще Ви предложим Ценово споразумение.
 
Срокът на валидност на ценовите споразумения към договорите е както следва:
–     За излезли от употреба луминесцентни и други живаксъдържащи лампи - до 31 декември на всяка календарна година
–     За останалите видове отпадъци – за всяка изпратена Заявка за предаване на опасни отпадъци
 
Образци на заявки за предаване на отпадъци по сключени договори:
·    Заявка за предаване на за излезли от употреба луминесцентни и други живаксъдържащи лампи (ИУЖЛ)
·    Заявка за предаване на опасни отпадъци
 
Запитванията си можете да изпратите в следната форма:
·    Запитване за цени
·    Заявка за консултантска помощ
·    Заявка за преопаковане на отпадъци
·    Информационна карта за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове
 
Ако все още не сте предали притежаваното от Вас оборудване, съдържащо ПХБ или не сте могли да изнесете приетото от Вас оборудване за обезвреждане извън страната, можете да сключите Договор и да ни изпратите Заявка за предаване.
Информация за притежаваните от БалБок Инженеринг АД документи за дейности с отпадъци можете да видите и разпечатате от раздел „Разрешения за дейности с отпадъци”.
 
Ние сме на Ваше разположение от понеделник до петък от 09.30 до 17.30 часа
- на телефони 02/ 944 1905 и 944 6364 или мобилен телефон 0878 881 586
- на факс 02/944 1907  
- на електронен адрес  balbok.engineering@gmail.com
 
Очаквайте отговор на Вашите запитвания в едноседмичен срок от получаването им.