Продукти и услуги

Национална система за опасни битови отпадъци

2024-02-09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националната система за опасни битови отпадъци е зелена услуга на БалБок Инженеринг АД за общините в България от 2012 г., която осигурява на национално ниво разделно събиране на опасните битови отпадъци директно от генераторите – домакинствата и малкия бизнес и цялостно третиране  на приетите отпадъци на площадките на „БалБок Инженеринг“ АД по най-икономически ефективен начин и при спазване изцяло на екологичното законодателство.

Разделното събиране на опасни отпадъци се извършва по график от опитен и професионално обучен персонал в специализирани мобилни пунктове, като има възможност събирането да се извършва и по заявка, и осигурява безопасност на гражданите, недопускане на замърсяване и предотвратяване на инциденти.

Системата има единен телефон 0700 11 750 и информационен портал, чрез които се предоставя информация, както и знак, който се предоставя за ползване на общините, включени в НСОБО.

Зелената услуга стартира в Столична община и към настоящия момент НСОБО обхваща над 30 общини в страната.

Създаването на модела за разделно събиране и оползотворяване/обезвреждане на опасните отпадъци от домакинствата е докладвано от БалБок Инженеринг АД на DepoTech 2012 в Леобен, Австрия.

Ако желаете да се включите в Националната система за опасни отпадъци от домакинствата, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02/ 9441905 и е-поща balbok.engineering@gmail.com

В рамките на Националната система за опасни битови отпадъци през 2023 година бяхме в общините: Аврен, Балчик, Банско, Благоевград, Велико Търново, Гоце Делчев, Девня, Добричка, Долни чифлик, Дряново, Дупница, Елхово, Каварна, Кнежа, Козлодуй, Мирково, Панагюрище, Перник, Пловдив, Правец, Раднево, Радомир, Разлог, Силистра, Сливен,  Стара Загора, Столична община, Тетевен.  По системата приехме и третирахме отпадъците, събрани в пилотните общински центрове за събиране на опасни битови отпадъци в Левски, Созопол, Съединение и Шумен, изградени по Българо-Швейцарската Програма за Сътрудничество.

Изтеглете

Информационна листовка - Национална система


Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Системата е иновативна услуга, която гарантира спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците. Когато опасните отпадъци се отделят от общия поток битови отпадъци, това значително намалява риска за здравето на хората и възникване на инциденти. От друга страна, смесването им с другите отпадъци нарушава организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.

Включването в НСОБО елиминира необходимостта от обслужване на скъпоструващи мобилни центрове, като цялата организация, вкл. предоставяне на информация на гражданите, разделно събиране, третиране и обезвреждани, както и изготвянето  и обработването на съпътстващите дейността документи, в т.ч. разрешителни, се поемат от БалБок Инженеринг АД при спазване на най-съвременните екологични стандарти.


За създаването и прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен на16 декември 2014 г. в София.

Вижте още: "За БалБок" / "БалБок е Иновативно предприятие на годината за 2014"