Управление на отпадъци

Отпадъци съдържащи ПХБ

2024-01-29Услуги, предлагани от БалБок Инженеринг АД

БалБок® Инженеринг АД извършва събиране, препакетиране, транспортиране и обезвреждане на оборудване, съдържащо ПХБ.
За обезвредените количества отпадъци, съдържащи ПХБ издаваме Сертификат за обезвреждане.
За сключване на договор за предаване и приемане за третиране на отпадъци се отправя писмено запитване. Повече информация - в раздел "За клиенти".
 

Информация за полихлорираните бифенили и защо те изискват специално отношение

Полихлорираните бифенили намират приложение като добавка в изолационна течност в трансформатори и кондензатори заради добрите им диелектрични свойства, висока пламна температура, ниска възпламеняемост, отлични експлоатационни свойства. Те са устойчиви на окисление, на киселини, основи и други химични агенти; не образуват утайки и не отделят вода в процеса на експлоатация. ПХБ са практически неразтворими във вода, но са разтворими в минерално масло (има риск от замърсяване на минерално изолационно масло с ПХБ) и органични разтворители.
Полихлорираните бифенили принадлежат към групата на халогенираните ароматни въглеводороди и се причисляват към така наречените устойчиви органични замърсители (заедно с други съединения като диоксини, фурани, ДДТ и др.), чието идентифициране и елиминиране се провежда в световен мащаб съгласно Стокхолмската конвенция.
Полихлорираните бифенили не се биоразграждат и представляват опасност за хората и за околната среда. Те са биоакумулативни относно флората и фауната и могат да се пренасят на големи разстояния, далеч от местата на тяхното производство и използване. В човешкото тяло проникват през кожата, храносмилателната система или чрез вдишване.