Управление на отпадъци

Електронно и електрическо оборудване и газоразрядни лампи

2024-01-29


Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г., Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г, в сила от 01.07.2006 г.), която отменя Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (обн. ДВ 101/12.12.2000 г.), поставя редица изисквания не само към генераторите на излезли от употреба лампи и други видове електрическо и електронно оборудване, но и към техните производители и вносители.

За производителите и вносителите на уреди и съоръжения, попадащи в обхвата на цитираната Наредба, предлагаме разработване и прилагане на индивидуални програми за изпълнение на задълженията им по нея. Това е един алтернативен вариант на включването в колективна система, каквато са организациите по оползотворяване. Предлагаме и консултации на дружествата по изпълнението на задълженията им по Наредбата.
 
БалБок Инженеринг АД има сключени договори с всички организации по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване за събиране и оползотворяване на излязло от употреба оборудване и за обезвреждане на опасните компоненти от него.
 
Изградената от БалБок Система за събиране на живаксъдържащи лампи и други видове излязло от употреба електрическо и електронно оборудване функционира от 2003 г. на територията на цялата страна. Предаването и приемането на отпадъците се извършва съгласно изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци и Закона за управление на отпадъците по заявка от притежателя на отпадъците или от организация по оползотворяване. Повече информация - в раздел "За клиенти".
 

„Електрическо и електронно оборудване” са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, посочени по-долу и предназначени за работа с напрежение не превишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.
 
“Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” (ИУЕЕО) е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
 
Категории електрическо и електронно оборудване:
 
  1. Големи домакински уреди
  2. Малки домакински уреди
  3. Информационно и телекомуникационно оборудване
  4. Потребителски уреди
  5. Осветителни тела
  6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване)
  7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт
  8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи)
  9. Уреди за мониторинг и контрол
  10. Автомати