За БалБок

Мисия

2024-02-06


Нашата мисия е опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяванията с отпадъци чрез екологично, безопасно и икономически ефективно третиране на опасни отпадъци, генерирани при дейността и/или собственост на производствени предприятия и домакинства.


Нашата политика е насочена към:

 • Високо качество на предлаганите продукти и услуги
 • Увеличаване на благоприятното въздействие върху околната среда, чрез екологосъобразно управление на генерираните опасни отпадъци
 • Гарантиране на здравето и безопасността при работа на нашите служители, клиенти и доставчици

За реализиране на обявената политика, ръководството на БалБок Инженеринг АД декларира личното си участие и отговорност и поема ангажименти за:

 • Предлагане на реални решения за опазване на околната среда и предоставяне на качествени продукти и услуги, удовлетворяващи изискванията на нашите клиенти и всички заинтересовани от дейността ни страни.
 • Прилагане и развитие на Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход.
 • Повишаване на общественото съзнание и екологичната култура по отношение на управлението на опасни отпадъци, генерирани в бита и развитие наСистемата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.
 • Създаване на коректни взаимоотношения с клиенти и доставчици на дружеството за подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност.
 • Прилагане на превантивни действия за управление и контрол на рисковете и възможностите във всеки аспект от дейностите на БалБок.
 • Извършване на дейностите в дружеството в съответствие с приложимите правни и други доброволно приети изисквания по отношение на организацията на работните процеси, опазването на околната среда, здравословните и безопасниусловия за работа.
 • Грижа за здравето и безопасността на клиенти и доставчици на дружеството чрез информирането им за източниците на опасност и осигуряване на контрол.
 • Поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при възникване на извънредни ситуации за предотвратяване на злополуки със служители и щети за околната среда.
 • Осигуряване на обучение за повишаване на компетентността, здравната и екологичната култура на служителите на дружеството и осъзнаване на личната отговорност за осигуряване на безопасност при работа и опазване на околната среда.
 • Поддържане и развитие на действащата в БалБок Интегрирана система за управление всъответствие с изискванията на стандартите ISO за управление на качеството, по отношение на околната среда, здравето и безопасността при работа.
 • Постоянно подобряване на ефективността и ефикасността на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и ЗБР, чрез периодична оценка на постигнатите резултати, системен контрол по изпълнението на поставените задачи.