За клиенти

Разрешение за дейности с отпадъци

2018-10-18


“БалБок Инженеринг” АД притежава  Разрешение за третиране на опасни отпадъци от 1999 година.

След приемането на новия Закон за управление на отпадъци /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г./ на БалБок Инженеринг АД е издадено Разрешение за извършване на дейности с отпадъци (чл. 35 ал.1 т.1 от ЗУО) от РИОСВ - София № 12-ДО-1271-00/07.06.2013 г., изменено и допълнено с решение № 12-ДО-1271-01/26.11.2014 г.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.), дейностите на площадки за събиране и съхраняване на опасни отпадъци с капацитет над 50 тона се извършват след издаване на комплексно разрешително  (т.5.5. от Приложение 4 към чл. 117, ал.1 от ЗООС) . "БалБок Инженеринг" АД притежава  КР № 473-Н0/2013 г., издадено от ИАОС.

За събиране и транспортиране на отпадъци, “БалБок Инженеринг” АД притежава издаден от РИОСВ - София Регистрационен документ № 12-РД-895-04/17.10.2016 г. (чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) /обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г./).