Новини

ППП на Проект за пилотни модели за опасни битови отпадъци

2024-01-26


От 02.09.2013 г. стартира ППП  по Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци” в рамките на подписаното Междуправителствено Споразумение между правителството на Р България и Швейцарската конфедерация по българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът има за цел намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци чрез създаването на национален механизъм с класификация по типове общини и чрез предоставяне на методическа помощ за общините от всяка категория, както и чрез създаване на работеща система за управление на опасните битови отпадъци от общините във всяка отделна категория.

За попълване на Анкетния лист, моля следвайте http://www.balbok.com/upload/document/20130912-AnketenListObshtini.doc

Попълнения Анкетен лист очакваме да получим на адрес balbok.engineering@gmail.com

Предварително благодарим за съдействието. 

Лицето за контакт по проекта е Ралица Ангелова - Ръководител екип, тел. 02/9441905

На 24.09.2013 г. се проведе еднодневен семинар на тема "Опасни битови отпадъци - добри практики и опит".

replica omega