Новини

Семинар - 07.07.2020 г.

2020-07-05


СЕМИНАР – ОБУЧЕНИЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ. 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ.

 

7 юли 2020 г.

София,  ул. Александър Жендов 5

 

             ПРОГРАМА                

 

ОПИСАНИЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Регистрация

9.30 –   9.45 часа

Представяне на мрежата EEN-България

9.45 –  9.55 часа

Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му – основни разпоредби.

10.00 – 10.40 часа

Класифициране на отпадъците.

10.45 – 11.25 часа

Съхраняване на мястото на образуване и подготовка за предаване и транспортиране. Осигуряване на безопасен транспорт на опасни отпадъци.

11.30 – 12.10 часа

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

12.15 – 12.55 часа

Обяд

 

Класифициране на случаи по смисъла на ЗОПОЕЩ. Примери. Определяне на превантивни и оздравителни мерки.

13.40 – 14.20 часа

Третиране на опасни отпадъци - органични и неорганични вещества и продукти. Видове технологии и тяхната приложимост. Специфики на видовете отпадъци.

14.25 – 15.05 часа

Изисквания към съоръженията за третиране – технологични и законови.

15.10 – 15.50 часа

Връчване на сертификати.

15.50 – 16.00 часа

 


В залата ще има кафе, вода и бисквити.

Обядът е индивидуален за всеки участник – сандвич, десерт и напитка.

При провеждането на събитието ще се спазват всички задължителни противоепидемични мерки – маски, отстояние, наличие на дезинфектант.

 

ПРИСЪСТВИЕТО Е ОГРАНИЧЕНО САМО ЗА ЗАПИСАЛИ СЕ УЧАСТНИЦИ.

СЪБИТИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА СЪВМЕСТНО С АРК КОНСУЛТИНГ И EEN-България.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛ. 02 9441905.