За клиенти

GDPR-ПОЛИТИКА на фирмата за защита на личните данни

2018-08-03


В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в БалБок Инженеринг АД са изготвени правила за защита на личните данни и разписани във вътрешно фирмен документ на дружеството - оперативна процедура ОП-023 „Защита на личните данни“.


При желание и необходимост от страна на клиентите на БалБок Инженеринг АДи други заинтересовани лица за повече информация можете да се свържете с нас на тел. 02/ 944 1905 и/или е mail: balbok.engineering@gmail.com