За БалБок

Опасни отпадъци от домакинствата

2024-06-11


Национална система за опасни битови отпадъци

Националната система за опасни битови отпадъци е зелена услуга на БалБок Инженеринг АД за общините в България за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата и сходни на тях. Разделното събиране се извършва по заявка и по график от обучен персонал в специализирани мобилни пунктове. Системата осигурява безопасност на гражданите, недопускане на замърсяване и предотвратяване на инциденти. Информация се предоставя чрез единен телефон и информационен портал.

Това е иновативна услуга, която осигурява спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците, като гарантира високо ниво на третиране на събраните отпадъци при изключително ниски инвестиции от страна на общините в България.

Създаването на модела за разделно събиране и оползотворяване / обезвреждане на опасните отпадъци от домакинствата е докладвано на DepoTech 2012 в Леобен, Австрия.


През 2011 г. в БалБок Инженеринг АД - лидер в областта на третиране на опасни отпадъци в България - разработи модел на система за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани в бита. Прилагането стартира в началото на следващата година с пилотния проект на дружеството и Столична община.

От 2014 г., с присъединяването на общини от страната, системата се разви в национален мащаб и обхвана над 30 общини с население над 2.4 млн души. По система се третират и опасните битови отпадъци, събрани от пилотните центрове в Левски, Созопол, Съединение и Шумен, изградени по БШПС.

Системата е отличена в област "Зелена иновация" в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, 2014 - https://arcfund.net/bg/innovation-bg/

Системата гарантира отделянето на опасните от общия поток битови отпадъци и има пряк ефект върху намаляване на риска за здравето на хората, риска от инциденти в населените места и при дейностите по събиране и третиране на отпадъците. С отделянето на опасните компоненти се подобрява и оползотворяването на рециклириуемите фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси, което е ключово в развиването на ресурсния потенциал на отпадъците и оттук връщането им като суровини в производството.


Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно от гражданите в Мобилен събирателен пункт.

Разположението на мобилните пунктове е съгласно утвърден график за текущата година.

Графикът на разполагане на мобилните събирателни пунктове в общините, които са част от Националната система за опасни битови отпадъци можете да намерите тук: График на мобилния събирателен пункт за 2024 г. (с линк към локациите)

Графикът се актуализира през цялата година при присъединяване на нови общини към системата.

Пунктовете се посещават както от хора, които предават опасните отпадъци от домовете си, така и от еко клубове на училища или просто граждани, които се интересуват от Системата.

За някои общини съществува и още една възможност - посещение на посочен от жителите на общината адрес, по заявка.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

За присъединяване към общността „Опасни отпадъци от бита“ във вайбър можете да последвате този линк https://invite.viber.com/?g2=AQAf81H1ASIXxEuF7iKGZRmREjGEjN45%2BI0RvMzS%2BZMPgOGiU3q36Q2QtEg6b7CM

Като част от тази общност получавате актуална информация за предстоящи пунктове и тяхната локация с линк към навигацията.


Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

НЕ СЕ ПРИЕМАТ: бутилки под налягане (освен аерозоли), газове, инфекциозни отпадъци, литий, натрий и калий, отпадъци и материали с неизвестен състав.

Използваните спринцовки/игли и др. под. са в категорията инфекциозни отпадъци (код 18 01 03* „отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции“, съгласно наредбата за класификацията на отпадъците).

Те не се приемат от системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, тъй като биха застрашили останалите посетители на мобилните пунктове и оператора. Предаването им и третирането се извършва от болничните заведения, назначили съответното лечение.

 

Подробна информация и материали за прилагането на Системата ще намерите в раздел

"Продукти и услуги" / "Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община" и

"Продукти и услуги" / "Национална система за опасни битови отпадъци".